Federacja Arborystów Polskich serdecznie Państwa zaprasza w dniu 23.03.2023 o godz. 9 na szkolenie „INWENTARYZOWANIE DRZEW – propozycja ujednolicenia wymagań”, które odbędzie się na Międzynarodowych Targach Architektury Krajobrazu i Ogrodnictwa
Szkolenie uzyskało certyfikację International Society of Arboriculture, które nadaje punkty CEUs konieczne do recertyfikacji uprawnień arborystycznych nadawanych przez ISA.
Wykłady szkolenia:
1. „Inwentaryzowanie drzew – omówienie zagadnień formalnych i wybranych norm prawnych”.
Wykład obejmuje omówienie miedzy innymi zagadnień:
• Inwentaryzowanie (w zależności od wykonującego podmiotu, wskazanie dokumentów lub dokumentacji dla potrzeb których jest wykonywane itp.
• Inwentaryzacja (definicja pojęcia – określenie istoty, rodzaje oraz różnice w zakresach inwentaryzacji drzew i/lub krzewów, zieleni wysokiej oraz zadrzewienia, rozróżnienie rodzajów dokumentacji opracowywanych dla potrzeb dokumentowania zadrzewienia albo drzewostanu.
• Definicje pojęć (drzewo, krzew, zieleń wysoka, zadrzewienie, drzewostan, dendroflora, złom, wykrot, itp. ze wskazaniem podstaw prawnych.
• Zakres inwentaryzacji:
 części graficznej – rysunkowej. (rysunek, czy mapa do celów projektowych. „Geodezyjna”, czy też nie? I dlaczego. Zakres obszaru opracowania. Znaki graficzne.
 Części opisowa, czy opis techniczny oraz sposób sporządzenia (dawny tabelaryczny i obecny). Zakres.
Wykładowca FAP: Jarema Andrzej Rabiński.
2. „Opis stanu drzewa – omówienie zagadnień merytorycznych i najczęstszych błędów”.
Wykład obejmuje omówienie prawidłowość:
• pisowni nazwy gatunkowej;
• danych dendrometrycznych;
• sporządzania opisu:
 korzeni, sytemu korzeniowego, bryły korzeniowej itp.
 tzw. szyi korzeniowej (zgrubienie odziomkowe, nabiegi korzeniowe, pędy epikormiczne);
 przewodnika (pnia lub pni albo strzały);
 korony.
Wykładowca FAP: dr inż. Marcin Kolasiński.
3. „Diagnostyka stanu drzewa”.
Wykład obejmuje omówienie diagnostyki wykonywanej w toku inwentaryzowania drzew dla potrzeb:
• inwentaryzacji parków, zadrzewień dla potrzeb budowlanych, itp.;
• oględzin drzew wnioskowanych do usunięcia, w szczególności z uwagi na ich stan;
• opinii sporządzanych przez biegłych (w postepowaniu administracyjnym), biegłych sądowych (w postepowaniu karnym lub cywilnym) albo rzeczoznawców.
Wykładowca FAP: dr hab. inż. Edyta Rosłon-Szeryńska.
4. „Wybrane wady drzew w ocenie praktyka arborysty”.
Specjalistyczny wykład obejmuje omówienie w przystępny sposób (opisywanych przez niego, w tym na forach internetowych) wielu ciekawych przykładów wad drzew z którymi mogą się spotkać inwentaryzujący.
Wykładowca FAP: Andrzej Cichoń.
Wykładowcy FAP przeprowadzający szkolenie:
Andrzej Cichoń
• Wieloletni wykonawca – arborysta.
• European Tree Worker.
• Inspektor Nadzoru Dendrologicznego w Procesie Inwestycyjnym.
• Inspektor Drzew.
• PREZES Federacji Arborystów Polskich.
Dr inż. Marcin Kolasiński
• PRACOWNIK DYDAKTYCZNY Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
• SPECJALISTA w zakresie DENDROLOGII, oraz szkółkarstwa;
• PRZEWODNICZĄCY Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.
• AUTOR licznych branżowych opracowań naukowych i naukowo-technicznych.
• WYKŁADOWCA Federacji Arborystów Polskich.
• Członek KOMISJI REWIZYJNEJ Federacji Arborystów Polskich.
Jarema Andrzej Rabiński
• Wieloletni BIEGŁY SĄDOWY przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w W-wie, w zakresie – ochrony środowiska.
• RZECZOZNAWCA Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – P.S.D.Z. Nr 1, w specjalności ochrona środowiska w toku realizacji i projektowania inwestycji budowlanych.
• RZECZOZNAWCA Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – S.I.T.O. Nr 847, w specjalności ochrona środowiska.
• RZECZOZNAWCÓW Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – S.I.T.P.M.B. Nr 1105, w specjalności ochrona środowiska w toku realizacji inwestycji budowlanych.
• Wieloletni Inspektor Nadzoru Arborystycznego.
• WYKŁADOWCA Federacji Arborystów Polskich.
• PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ Federacji Arborystów Polskich.
Dr hab. inż. Edyta Rosłon-Szeryńska:
• PRACOWNIK NAUKOWY SGGW w Warszawie.
• SPECJALISTA w zakresie DENDROLOGII i ARBORYSTYKI oraz nauk rolniczych w specjalności architektura krajobrazu.
• CZŁONEK ZARZĄDU Federacji Arborystów Polskich.
• WYKŁADOWCA Federacji Arborystów Polskich.
• AUTORKA licznych branżowych opracowań naukowych i naukowo-technicznych.
Zgłoszenie na udział w szkoleniu należy przesłać na maila: k.rokita@fap-arbor.pl, podając imię, nazwisko, tel. kontaktowy oraz informację o chęci nabycia certyfikatu. W odpowiedzi dostaną Państwo informację zwrotną dotyczącą zakwalifikowania się na szkolenie oraz nr konta na który należy uiścić opłatę w wysokości 130 zł za certyfikat.
W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny + 48 508 371 240. Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Certyfikat:
1. Uczestnik bezpłatnego certyfikowanego szkolenia nie ma obowiązku nabycia certyfikatu Federacji Arborystów Polskich potwierdzający ukończenie szkolenia.
2. Certyfikat Federacji Arborystów Polskich potwierdzający ukończenie szkolenia otrzymują bezpłatnie jedynie członkowie FAP, z opłaconą składka członkowska za 2023 rok.
3. Osoby nie będące członkami Federacji Arborystów Polskich zainteresowane uzyskaniem certyfikatu, zobowiązane są do uiszczenia opłaty za jego wydanie w wysokości 130 zł.
Serdecznie zapraszamy