O nas

Kim jesteśmy

Federacja Arborystów Polskich to organizacja pozarządowa, która powstała w 2007 roku (zebranie założycielskie 24.11.2007) we Wrocławiu z inicjatywy praktyków i teoretyków, dbających o ulepszenie standardów i poprawę jakości pracy w relacji ze środowiskiem naturalnym.

Cele Federacji i główne dziedziny aktywności statutowej:

1. Praca na rzecz środowiska przyrodniczego na obszarze działania stowarzyszenia
2. Edukacja ekologiczna, promocja postaw proekologicznych
3. Działalność na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz środowiska przyrodniczego
4. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju
5. Upowszechnianie nowoczesnych i bezpiecznych form aktywnego wypoczynku w lasach, parkach oraz terenach zieleni
6. Propagowanie pozytywnych praktyk, a także przeciwdziałanie promowaniu złych praktyk w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew oraz parków, ogrodów i terenów zieleni
7. Promowanie zawodu arborysty
8. Promowanie oraz wdrażanie standardów i norm pracy arborysty
9. Kształtowanie etyki zawodowej  arborystów i innych grup zawodowych zajmujących się drzewami oraz przeciwdziałanie złym praktykom
10. Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w tym: drzew, siedlisk, gatunków zwierząt i krajobrazu
11. Monitorowanie zachowań podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie i ochronę walorów przyrodniczych, oraz kształtowanie środowiska
12. Monitorowanie i proponowanie form ochrony środowiska przyrodniczego
13. Współpraca z innymi stowarzyszeniami, uczelniami, podmiotami gospodarczymi, instytucjami publicznymi
14. Podejmowanie działań wspomagających technicznie, informacyjnie, szkoleniowo lub finansowo organizacje pozarządowe
15. Działalność na rzecz integracji europejskiej
16. Działalność na rzecz promocji ratyfikowanych konwencji międzynarodowych i realizacja ich postanowień
17. Działalność na rzecz rozwoju terenów wiejskich
18. Działalność na rzecz poprawy stanu środowiska w tym rekultywacji, renaturyzacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych lub przekształconych przez człowieka
19. Działalność na rzecz społeczności lokalnych
20. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; przeciwdziałanie patologiom społecznym
21. Działalność charytatywna
22. Działalność na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw
23. Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
24. Promocja i wdrażanie innowacji

Statut

Statut Stowarzyszenia – Federacja Arborystów Polskich
Podstawa prawna Stowarzyszenia
Deklaracja członkowska

NIP, KONTO, KRS Stowarzyszenie „FEDERACJA ARBORYSTÓW POLSKICH”

Podajemy nr konta 

BNP Paribas 36 2030 0045 1110 0000 0255 5310
KRS nr 0000308697
NIP nr 8942991466
Regon nr 021225352

Partnerzy i Sponsorzy

Kodeks etyczny członków Federacji Arborystów Polskich

Sygnatariusze zobowiązani są do tego, aby:
1. Nie niszczyć drzew ani piłą, ani piórem.
2. Działać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przestrzegać wszystkich standardów odnoszących się do praktyki zawodowej.
3. Przestrzegać procedur i standardów bezpieczeństwa w pracy, aby chronić siebie,
współpracowników, pracowników, klientów i innych ludzi.
4. Wykonywać pracę w granicach swoich kompetencji zawodowych. Zawsze podawać prawdziwe i dokładne informacje na temat własnego wykształcenia, posiadanych świadectw, kwalifikacji, doświadczenia i umiejętności.
5. Zawsze dokładnie wyjaśnić klientom korzyści i pułapki wynikające z proponowanych i realizowanych rozwiązań.
6. Nie wykonywać pracy sprzecznej z interesem publicznym i zasadami ochrony przyrody.
7. Kształcić się i rozszerzać perspektywy zawodowe.
8. Stawiać własną reputację ponad interes finansowy.
9. Wykorzystywać własne doświadczenie i autorytet w celu wspierania kolegów w podejmowaniu właściwych decyzji w pracy.
10. Załatwiać sprawy sporne na forum FAP.

Przepisy wykonawcze Kodeksu Etycznego:
1. W przypadku podejrzenia lub wykrycia jawnego naruszenia zobowiązań Kodeksu Etycznego sygnatariusz powinien zgłosić ten fakt na zebraniu FAP w celu wstępnego przedyskutowania problemu i jego wyjaśnienia.
2. W sprawach spornych, nie znajdujących rozwiązania na forum należy (w celu rozwiązania sporu) złożyć pisemną skargę do Zarządu FAP, który powoła 5-osobową niezależną Komisję Etyczną dla wyjaśnienia skargi i wydania ostatecznej opinii wiążącej. Nieprzestrzeganie zasad grozi sankcjami przewidzianymi w statucie, łącznie z wydaleniem z organizacji.
3. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
opracowanie: Maciej Motas

Założyciele, Zarząd i Członkowie

Zarząd Federacji Arborystów Polskich:
Prezes: Andrzej Cichoń – a.cichon@fap-arbor.pl
Wiceprezes: Piotr Czarny – piotr.czarny@fap-arbor.pl
Sekretarz: Michał Adamus – michal.adamus@fap-arbor.pl
Skarbnik: Edyta Rosłon – Szeryńska – e.roslon@fap-arbor.pl

Członkowie Zarządu:

Maciek Byrczek – m.byrczek@fap-arbor.pl
Szymon Pastuszka – sz.pastuszka@fap-arbor.pl

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: Jarema Andrzej Rabiński – rzeczoznawca@rabinski.pl
Zastępca: Marcin Kolasiński – kolamarc@gmail.com

Zastępca: Przemysław Bąbelewski – przemyslaw.babelewski@up.wroc.pl

Założyciele Federacji Arborystów Polskich
We Wrocławskiej siedzibie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych (zebranie założycielskie – 24.11.2007) została podjęta decyzja o powołaniu Federacji Arborystów Polskich. W spotkaniu uczestniczyli: Monika Ziemiańska, Jerzy Stolarczyk, Piotr Śnigucki, Andrzej Skup, Tomasz Chmielnik, Witosław Grygierczyk, Jerzy Nieswadba, Marek Krukowski, Piotr Reda, Maciej Motas, Tomasz Wróbel, Piotr Czarny, Marcin Bojsza, Marcin Leszczyński, Łukasz Dworniczak i Szymon Rozalski. Od tego czasu grono sympatyków, jak i członków stowarzyszenia systematycznie się powiększa.
Poniżej zamieszczamy aktualną listę członków zwyczajnych Federacji Arborystów Polskich:
1. Adamus Michał
2. Anczakowski Marcin
3. Bąbelewski Przemysław
4. Berghausen Krzysztof
5. Bilski Mateusz
6. Bojsza Marcin
7. Borucki Adam
8. Brzeziński Wojciech
9. Byrczek Maciej
10. Chmielnik Tomasz
11. Chruścikowski Marcin
12. Cichoń Andrzej
13. Ciszewski Sylwester
14. Czarny Piotr
15. Czemplik Paweł
16. Dolny Tomasz
17. Drozda Piotr
18. Figiel Rafał
19. Franikowski  Tomasz
20. Fergin  Robert
21. Gacek Damian
22. Gieburowski Wojciech
23. Golis Aleksander
24. Grabiński Krzysztof
25. Gromek  Paweł
26. Grygierczyk Witosław
27. Hanke Marcin
28. Helios Bogusław
29. Hojdas Bartłomiej
30. Jackowski Kacper
31. Janowski Marcin
32. Jowik  Paweł
33. Kalinowski Wojciech
34. Karolak Kamil
35. Kiliańczyk  Marcin
36. Kolasiński Marcin
37. Komarnicki Krystian
38. Konarski Piotr
39. Kraszewski Robert
40. Kruszewska Aleksandra
41. Król  Tomasz
42. Książek Dorota
43. Kuczma Tomasz
44. Kuczykowski Wojciech
45. Lekki Małgorzata
46. Lebiedziński Wojciech
47. Leszczyński Marcin
48. Łoś Mateusz
49. Macan Michał
50. Matuszewski Mariusz
51. Mroziński Arkadiusz
52. Mucha Mateusz
53. Mydłowska Agnieszka
54. Niebylski Wiktor
55. Nieswabda Jerzy
56. Nowak Grzegorz
57. Olszewski Kamil
58. Ostrowski Sebastian
59. Ostrycharz Kordian
60. Pastuszka Szymon
61. Pryca Przemysław
62. Przekwas  Marek
63. Rabiński Jarema
64. Reda Piotr
65. Rokita Katarzyna
66. Rosłon-Szeryńska Edyta
67. Sadłocha Sebastian
68. Słaboń Maciej
69. Stąporek Kamil
70. Stolarczyk Jerzy
71. Sucheński Grzegorz
72. Szulc Maciej
73. Szczudło Artur
74. Śniegucki Piotr
75. Świtalski Miłosz Szymon
76. Tupalski Marcin
77. Tuszyński Karol
78. Warachim Mariusz
79. Więcławski Grzegorz
80. Wiśniewski Michał
81. Witczak Michał
82. Wystrach Krzysztof
83. Zaraś-Januszkiewicz Ewa
84. Zieliński Mateusz
85. Zieliński Piotr
86. Żurawicz  Justyna
87. Zarzycki  Krzysztof
88. Ziemiańska Monika
Aplikanci na członków:
  1. .

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY:
Federacja Arborystów Polskich promuje marki i firmy, które oferują produkty i usługi najwyższej jakości:

KONTAKT

Stowarzyszenie Federacja
Arborystów Polskich

boh. Getta 12/3 58-260 Bielawa

Zapraszamy do kontaktu z nami

Masz pytania? Napisz do nas poprzez formularz kontaktowy. Zapraszamy!