O nas

Kim jesteśmy

Federacja Arborystów Polskich to organizacja pozarządowa, która powstała w 2007 roku (zebranie założycielskie 24.11.2007) we Wrocławiu z inicjatywy praktyków i teoretyków, dbających o ulepszenie standardów i poprawę jakości pracy w relacji ze środowiskiem naturalnym.

Cele Federacji i główne dziedziny aktywności statutowej:

1. Praca na rzecz środowiska przyrodniczego na obszarze działania stowarzyszenia
2. Edukacja ekologiczna, promocja postaw proekologicznych
3. Działalność na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz środowiska przyrodniczego
4. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju
5. Upowszechnianie nowoczesnych i bezpiecznych form aktywnego wypoczynku w lasach, parkach oraz terenach zieleni
6. Propagowanie pozytywnych praktyk, a także przeciwdziałanie promowaniu złych praktyk w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew oraz parków, ogrodów i terenów zieleni
7. Promowanie zawodu arborysty
8. Promowanie oraz wdrażanie standardów i norm pracy arborysty
9. Kształtowanie etyki zawodowej  arborystów i innych grup zawodowych zajmujących się drzewami oraz przeciwdziałanie złym praktykom
10. Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w tym: drzew, siedlisk, gatunków zwierząt i krajobrazu
11. Monitorowanie zachowań podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie i ochronę walorów przyrodniczych, oraz kształtowanie środowiska
12. Monitorowanie i proponowanie form ochrony środowiska przyrodniczego
13. Współpraca z innymi stowarzyszeniami, uczelniami, podmiotami gospodarczymi, instytucjami publicznymi
14. Podejmowanie działań wspomagających technicznie, informacyjnie, szkoleniowo lub finansowo organizacje pozarządowe
15. Działalność na rzecz integracji europejskiej
16. Działalność na rzecz promocji ratyfikowanych konwencji międzynarodowych i realizacja ich postanowień
17. Działalność na rzecz rozwoju terenów wiejskich
18. Działalność na rzecz poprawy stanu środowiska w tym rekultywacji, renaturyzacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych lub przekształconych przez człowieka
19. Działalność na rzecz społeczności lokalnych
20. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; przeciwdziałanie patologiom społecznym
21. Działalność charytatywna
22. Działalność na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw
23. Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
24. Promocja i wdrażanie innowacji

Statut

Statut Stowarzyszenia – Federacja Arborystów Polskich
Podstawa prawna Stowarzyszenia
Deklaracja członkowska

NIP, KONTO, KRS Stowarzyszenie „FEDERACJA ARBORYSTÓW POLSKICH”

Podajemy nr konta 

BNP Paribas 36 2030 0045 1110 0000 0255 5310
KRS nr 0000308697
NIP nr 8942991466
Regon nr 021225352

Partnerzy i Sponsorzy

Kodeks etyczny członków Federacji Arborystów Polskich

Sygnatariusze zobowiązani są do tego, aby:
1. Nie niszczyć drzew ani piłą, ani piórem.
2. Działać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przestrzegać wszystkich standardów odnoszących się do praktyki zawodowej.
3. Przestrzegać procedur i standardów bezpieczeństwa w pracy, aby chronić siebie,
współpracowników, pracowników, klientów i innych ludzi.
4. Wykonywać pracę w granicach swoich kompetencji zawodowych. Zawsze podawać prawdziwe i dokładne informacje na temat własnego wykształcenia, posiadanych świadectw, kwalifikacji, doświadczenia i umiejętności.
5. Zawsze dokładnie wyjaśnić klientom korzyści i pułapki wynikające z proponowanych i realizowanych rozwiązań.
6. Nie wykonywać pracy sprzecznej z interesem publicznym i zasadami ochrony przyrody.
7. Kształcić się i rozszerzać perspektywy zawodowe.
8. Stawiać własną reputację ponad interes finansowy.
9. Wykorzystywać własne doświadczenie i autorytet w celu wspierania kolegów w podejmowaniu właściwych decyzji w pracy.
10. Załatwiać sprawy sporne na forum FAP.

Przepisy wykonawcze Kodeksu Etycznego:
1. W przypadku podejrzenia lub wykrycia jawnego naruszenia zobowiązań Kodeksu Etycznego sygnatariusz powinien zgłosić ten fakt na zebraniu FAP w celu wstępnego przedyskutowania problemu i jego wyjaśnienia.
2. W sprawach spornych, nie znajdujących rozwiązania na forum należy (w celu rozwiązania sporu) złożyć pisemną skargę do Zarządu FAP, który powoła 5-osobową niezależną Komisję Etyczną dla wyjaśnienia skargi i wydania ostatecznej opinii wiążącej. Nieprzestrzeganie zasad grozi sankcjami przewidzianymi w statucie, łącznie z wydaleniem z organizacji.
3. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
opracowanie: Maciej Motas

Założyciele, Zarząd i Członkowie

Zarząd Federacji Arborystów Polskich:

Prezes – Michał Adamus: michal.adamus@fap-arbor.pl
Wiceprezes – Katarzyna Rokita: k.rokita@fap-arbor.pl 
Skarbnik – Edyta Rosłon Szeryńska: e.roslon@fap-arbor.pl
Sekretarz – Maciek Byrczek: m.byrczek@fap-arbor.pl
Członek Zarządu – Andrzej Cichoń a.cichon@fap-arbor.pl
Członek Zarządu – Szymon Pastuszka sz.pastuszka@fap-arbor.pl

Uprzejmie informujemy, że powyżej wskazane adresy e-mail stanowią adresy biura Federacji w rozumieniu jej Statutu.
Tematy ogólne prosimy kierować na adres: biuro@fap-arbor.pl

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: Jarema Andrzej Rabiński – rzeczoznawca@rabinski.pl
Zastępca: Marcin Kolasiński – kolamarc@gmail.com

Zastępca: Przemysław Bąbelewski – przemyslaw.babelewski@up.wroc.pl

Założyciele Federacji Arborystów Polskich
We Wrocławskiej siedzibie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych (zebranie założycielskie – 24.11.2007) została podjęta decyzja o powołaniu Federacji Arborystów Polskich. W spotkaniu uczestniczyli: Monika Ziemiańska, Jerzy Stolarczyk, Piotr Śnigucki, Andrzej Skup, Tomasz Chmielnik, Witosław Grygierczyk, Jerzy Nieswadba, Marek Krukowski, Piotr Reda, Maciej Motas, Tomasz Wróbel, Piotr Czarny, Marcin Bojsza, Marcin Leszczyński, Łukasz Dworniczak i Szymon Rozalski. Od tego czasu grono sympatyków, jak i członków stowarzyszenia systematycznie się powiększa.
Poniżej zamieszczamy aktualną listę członków zwyczajnych Federacji Arborystów Polskich:
1. Adamus Michał
2. Anczakowski Marcin
3. Bąbelewski Przemysław
4. Bergchauzen Krzysztof
5. Bilski Mateusz
6. Bojsza Marcin
7. Borucki Adam
8. Brzeziński Wojciech
9. Byrczek Maciej
10. Chmielnik Tomasz
11. Chruścikowski Marcin
12. Cichoń Andrzej
13. Ciszewski Sylwester
14. Czarny Piotr
15. Czemplik Paweł
16. Dolny Tomasz
17. Drozda Piotr
18. Dziedzic Marcin
19. Fałat Kazimierz
20. Figiel Rafał
21. Franikowski  Tomasz
22. Fergin  Robert
23. Gieburowski Wojciech
24. Golis Aleksander
25. Grabiński Krzysztof
26. Gromek  Paweł
27. Grygierczyk Witosław
28. Hanke Marcin
29. Helios Bogusław
30. Henslok Igor
31. Hojdas Bartłomiej
32. Jackowski Kacper
33. Janowski Marcin
34. Jowik  Paweł
35. Kalinowski Wojciech
36. Kaliszewski Grzegorz
37. Karolak Kamil
38. Kazieczko Amadeusz
39. Kaźmierczak Mateusz
40. Kilańczyk  Marcin
41. Kolasiński Marcin
42. Kostrzewa Katarzyna
43. Komarnicki Krystian
44. Kończak Julia
45. Kolarski Wojciech
46. Konarski Piotr
47. Kot Dawid
48. Kraszewski Robert
49. Kreczmer Piotr
50. Kruszewska Aleksandra
51. Król  Tomasz
52. Kuczma Tomasz
53. Kuczykowski Wojciech
54. Kruk Paweł
55. Lekki Małgorzata
56. Lebiedziński Wojciech
57. Leszczyński Marcin
58. Łoś Mateusz
59. Macan Michał
60. Matuszewski Mariusz
61. Modliszewski Krzysztof
62. Mroziński Arkadiusz
63. Mucha Mateusz
64. Mucha Sylwia
65. Mydłowska Agnieszka
66. Niebylski Wiktor
67. Nowak Grzegorz
68. Olszewski Kamil
69. Orliński Jan 
70. Ostrowski Sebastian
71. Ostrycharz Kordian
72. Pastuszka Szymon
73. Pryca Przemysław
74. Przekwas  Marek
75. Rabiński Jarema
76. Reda Piotr
77. Rokita Katarzyna
78. Rosłon-Szeryńska Edyta
79. Sadłocha Sebastian
80. Słaboń Maciej
81. Staśkiewicz Aleksander
82. Stąporek Kamil
83. Stolarczyk Jerzy
84. Suwart Dawid
85. Sucheński Grzegorz
86. Świtalski Miłosz Szymon
87. Szczudło Artur
88. Tomaszewski Maciej
89. Tomczyk Wojciech
90. Tupalski Marcin
91. Tuszyński Karol
92. Warachim Mariusz
93. Więcławski Grzegorz
94. Wiśniewski Michał
95. Witczak Michał
96. Wystrach Krzysztof
97. Wysmyk  Magdalena
98. Zaraś Ewa
99. Zieliński Mateusz
100. Zieliński Piotr
101. Żółkiewiski  Piotr
102. Żurawicz  Justyna
103. Zarzycki  Krzysztof
104. Ziemiańska Monika
104. Śniegucki Piotr
104. GCL Prezes P. Iwona Polańska 
104. GCL Aleksander Lech
104. GEFA Rafał Cegielski

 

Aplikanci na członków:
  1. .

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY:
Federacja Arborystów Polskich promuje marki i firmy, które oferują produkty i usługi najwyższej jakości:

KONTAKT

Stowarzyszenie Federacja
Arborystów Polskich

Rytro 501 33-343 Rytro

Zapraszamy do kontaktu z nami

Masz pytania? Napisz do nas poprzez formularz kontaktowy. Zapraszamy!