O nas

Kim jesteśmy

Federacja Arborystów Polskich to organizacja pozarządowa, która powstała w 2007 roku (zebranie założycielskie 24.11.2007) we Wrocławiu z inicjatywy praktyków i teoretyków, dbających o ulepszenie standardów i poprawę jakości pracy w relacji ze środowiskiem naturalnym.

Cele Federacji i główne dziedziny aktywności statutowej:

1. Praca na rzecz środowiska przyrodniczego na obszarze działania stowarzyszenia
2. Edukacja ekologiczna, promocja postaw proekologicznych
3. Działalność na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz środowiska przyrodniczego
4. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju
5. Upowszechnianie nowoczesnych i bezpiecznych form aktywnego wypoczynku w lasach, parkach oraz terenach zieleni
6. Propagowanie pozytywnych praktyk, a także przeciwdziałanie promowaniu złych praktyk w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew oraz parków, ogrodów i terenów zieleni
7. Promowanie zawodu arborysty
8. Promowanie oraz wdrażanie standardów i norm pracy arborysty
9. Kształtowanie etyki zawodowej  arborystów i innych grup zawodowych zajmujących się drzewami oraz przeciwdziałanie złym praktykom
10. Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w tym: drzew, siedlisk, gatunków zwierząt i krajobrazu
11. Monitorowanie zachowań podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie i ochronę walorów przyrodniczych, oraz kształtowanie środowiska
12. Monitorowanie i proponowanie form ochrony środowiska przyrodniczego
13. Współpraca z innymi stowarzyszeniami, uczelniami, podmiotami gospodarczymi, instytucjami publicznymi
14. Podejmowanie działań wspomagających technicznie, informacyjnie, szkoleniowo lub finansowo organizacje pozarządowe
15. Działalność na rzecz integracji europejskiej
16. Działalność na rzecz promocji ratyfikowanych konwencji międzynarodowych i realizacja ich postanowień
17. Działalność na rzecz rozwoju terenów wiejskich
18. Działalność na rzecz poprawy stanu środowiska w tym rekultywacji, renaturyzacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych lub przekształconych przez człowieka
19. Działalność na rzecz społeczności lokalnych
20. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; przeciwdziałanie patologiom społecznym
21. Działalność charytatywna
22. Działalność na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw
23. Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
24. Promocja i wdrażanie innowacji

Statut

Statut Stowarzyszenia – Federacja Arborystów Polskich
Podstawa prawna Stowarzyszenia
Deklaracja członkowska

NIP, KONTO, KRS Stowarzyszenie „FEDERACJA ARBORYSTÓW POLSKICH”

Podajemy nr konta 

BNP Paribas 36 2030 0045 1110 0000 0255 5310
KRS nr 0000308697
NIP nr 8942991466
Regon nr 021225352

Partnerzy i Sponsorzy

Kodeks etyczny członków Federacji Arborystów Polskich

Sygnatariusze zobowiązani są do tego, aby:
1. Nie niszczyć drzew ani piłą, ani piórem.
2. Działać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przestrzegać wszystkich standardów odnoszących się do praktyki zawodowej.
3. Przestrzegać procedur i standardów bezpieczeństwa w pracy, aby chronić siebie,
współpracowników, pracowników, klientów i innych ludzi.
4. Wykonywać pracę w granicach swoich kompetencji zawodowych. Zawsze podawać prawdziwe i dokładne informacje na temat własnego wykształcenia, posiadanych świadectw, kwalifikacji, doświadczenia i umiejętności.
5. Zawsze dokładnie wyjaśnić klientom korzyści i pułapki wynikające z proponowanych i realizowanych rozwiązań.
6. Nie wykonywać pracy sprzecznej z interesem publicznym i zasadami ochrony przyrody.
7. Kształcić się i rozszerzać perspektywy zawodowe.
8. Stawiać własną reputację ponad interes finansowy.
9. Wykorzystywać własne doświadczenie i autorytet w celu wspierania kolegów w podejmowaniu właściwych decyzji w pracy.
10. Załatwiać sprawy sporne na forum FAP.

Przepisy wykonawcze Kodeksu Etycznego:
1. W przypadku podejrzenia lub wykrycia jawnego naruszenia zobowiązań Kodeksu Etycznego sygnatariusz powinien zgłosić ten fakt na zebraniu FAP w celu wstępnego przedyskutowania problemu i jego wyjaśnienia.
2. W sprawach spornych, nie znajdujących rozwiązania na forum należy (w celu rozwiązania sporu) złożyć pisemną skargę do Zarządu FAP, który powoła 5-osobową niezależną Komisję Etyczną dla wyjaśnienia skargi i wydania ostatecznej opinii wiążącej. Nieprzestrzeganie zasad grozi sankcjami przewidzianymi w statucie, łącznie z wydaleniem z organizacji.
3. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
opracowanie: Maciej Motas

Założyciele, Zarząd i Członkowie

Zarząd Federacji Arborystów Polskich:
Prezes: Andrzej Cichoń – a.cichon@fap-arbor.pl
Wiceprezes: Piotr Czarny – piotr.czarny@fap-arbor.pl
Sekretarz: Michał Adamus – michal.adamus@fap-arbor.pl
Skarbnik: Edyta Rosłon – Szeryńska – e.roslon@fap-arbor.pl

Członkowie Zarządu:

Maciek Byrczek – m.byrczek@fap-arbor.pl
Szymon Pastuszka – sz.pastuszka@fap-arbor.pl

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: Jarema Andrzej Rabiński – rzeczoznawca@rabinski.pl
Zastępca: Marcin Kolasiński – kolamarc@gmail.com

Zastępca: Przemysław Bąbelewski – przemyslaw.babelewski@up.wroc.pl

Założyciele Federacji Arborystów Polskich
We Wrocławskiej siedzibie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych (zebranie założycielskie – 24.11.2007) została podjęta decyzja o powołaniu Federacji Arborystów Polskich. W spotkaniu uczestniczyli: Monika Ziemiańska, Jerzy Stolarczyk, Piotr Śnigucki, Andrzej Skup, Tomasz Chmielnik, Witosław Grygierczyk, Jerzy Nieswadba, Marek Krukowski, Piotr Reda, Maciej Motas, Tomasz Wróbel, Piotr Czarny, Marcin Bojsza, Marcin Leszczyński, Łukasz Dworniczak i Szymon Rozalski. Od tego czasu grono sympatyków, jak i członków stowarzyszenia systematycznie się powiększa.
Poniżej zamieszczamy aktualną listę członków zwyczajnych Federacji Arborystów Polskich:
 1. Adamus Michał
 2. Anczakowski Marcin
 3. Bąbelewski Przemysław
 4. Bergchauzen Krzysztof
 5. Bieniasz Przemysław
 6. Bojsza Marcin
 7. Byrczek Maciej
 8. Chmielnik Tomasz
 9. Chomicki Tomasz
 10. Chruścikowski Marcin
 11. Cichoń Andrzej
 12. Czarny Piotr
 13. Dolny Tomasz
 14. Domański Dawid
 15. Drozda Piotr
 16. Fałat Kazimierz
 17. Figiel Rafał
 18. Gacek Damian
 19. Gieburowski Wojciech
 20. Grabiński Krzysztof
 21. Gromek Paweł
 22. Grygierczyk Witosław
 23. Grzegorowska Aleksandra
 24. Hanke Marcin
 25. Helios Bogusław
 26. Hojdas Bartłomiej
 27. Janowski Marcin
 28. Kalinowski Wojciech
 29. Karaszewski Jakub
 30. Karolak Kamil
 31. Kazieczko Amadeusz
 32. Kaźmierczak Mateusz
 33. Kolasiński Marcin
 34. Konarski Piotr
 35. Kraszewski Robert
 36. Kruszewska Aleksandra
 37. Król Tomasz
 38. Lekki Małgorzata
 39. Leszczyński Marcin
 40. Leśnikowski Bartosz
 41. Macan Michał
 42. Mroziński Arkadiusz
 43. Mydłowska Agnieszka
 44. Niebylski Wiktor
 45. Nieswadba Jerzy
 46. Nowak Grzegorz
 47. Ostrycharz Kordian
 48. Pastuszka Szymon
 49. Rabiński Jarema Andrzej
 50. Reda Piotr
 51. Rokita Katarzyna
 52. Rosłon – Szeryńska Edyta
 53. Sadłocha Sebastian
 54. Słaboń Maciej
 55. Staśkiewicz Aleksander
 56. Stolarczyk Jerzy
 57. Sucheński Grzegorz
 58. Szczudło Artur
 59. Tupalski Marcin
 60. Tuszyński Karol
 61. Więcławski Grzegorz
 62. Wiśniewski Michał
 63. Witczak Michał
 64. Wystrach Krzysztof
 65. Zaraś – Januszkiewicz Ewa
 66. Zarzycki Krzysztof
 67. Żurawicz Justyna
 68. Ziemiańska Monika – członek honorowy
 69. Śniegucki Piotr – członek honorowy
Aplikanci na członków:
 1. Mateusz Mucha
 2. Wojciech Kuczykowski
 3. Kamil Olszewski

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY:
Federacja Arborystów Polskich promuje marki i firmy, które oferują produkty i usługi najwyższej jakości:

KONTAKT

Stowarzyszenie Federacja
Arborystów Polskich

boh. Getta 12/3 58-260 Bielawa

Zapraszamy do kontaktu z nami

Masz pytania? Napisz do nas poprzez formularz kontaktowy. Zapraszamy!